BPW - Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych Sp. z o.o. | ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze | http://bpw.info.pl
obraz_naglowka [Rozmiar: 6696 bajtów] logo_BPW
home | kontakt | e-mail | english
 
O firmie
Wiercenia
Prace górnicze
Doradztwo
Produkcja
Miernictwo
Wiercenia kierunkowe
Silnik wgłębny
lewy_gif

 

Produkcja:

Lekkie schody górnicze typu SCHG-bpw
Przeznaczenie
Produkowane przez BPW segmentowe schody górnicze typu SCHG-bpw przeznaczone są do stosowania jako stałe elementy pieszych ciągów komunikacyjnych w polach przejściowych wyrobisk górniczych przy nachyleniu
od 12o do 45o. Segmenty schodów górniczych typu SCHG-bpw mogą stanowić element ciągu komunikacyjnego w połączeniu z chodnikiem górniczym typu CHG-bpw lub schodami typu LSS-bpw.
 
Charakterystyka
Segmentowe schody górnicze typu SCHG-bpw produkowane są z atestowanego profilu stalowego o powierzchni antypoślizgowej. W zakresie konstrukcyjnym schody SCHG-bpw spełniają wymogi normy PN-80/M49060 "Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia - Wymagania".
Konstrukcja schodów SCHG-bpw uzyskała pozytywną opinię Zakładu Badań Atestacyjnych CMG KOMAG w odniesieniu do zgodności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz wykonania z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami techniki w zakresie BHP i funkcjonalności.
 
Dane techniczne
Produkowane przez BPW segmentowe schody typu SCHG-bpw charakteryzują się mocną i zwartą konstrukcją dostosowaną do warunków dołowych. Parametry techniczne pozwalają na zastosowanie schodów w wyrobiskach nachylonych powyżej 12o jako elementy antypoślizgowe pola przejściowego dla załogi.
Segmentowe schody górnicze SCHG-bpw produkowane są w wersji z poręczą boczną lub bez poręczy.

Podstawowe parametry techniczne schodów SCHG-bpw:
- zalecany kąt nachylenia spągu 12o- 45o
- maksymalna długość segmentu wynosi 2015mm, szerokość stopnia do 500mm
- obciążenie siłą skupioną umieszczoną w środku długości stopnia - do 150kg
- połączenie segmentów zawiasem rurowym gwarantuje łatwość i szybkość montażu, jak również możliwość montażu schodów w ciągu komunikacyjnym, składającym się z produkowanymi przez BPW: chodnikiem CHG-bpw lub schodami LSS-bpw
- zamocowane do końców każdego segmentu uchwyty technologiczne umożliwiają zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego przed spełzaniem np. poprzez kotwienie.
Wzór schodów SCHG zastrzeżony jest w urzędzie patentowym RP.
 

Lekkie schody segmentowe typu LSS-bpw
Przeznaczenie
Produkowane przez BPW lekkie schody segmentowe typu LSS-bpw przeznaczone są do stosowania jako element pieszych ciągów komunikacyjnych w polach przejściowych wyrobisk górniczych przy nachyleniu od 16o do 48o, ze szczególnym uwględnieniem stref przyprzodkowych wyrobisk przygotowawczych o zmiennych lokalnych nachyleniach spągu.
Segmenty schodów LSS-bpw mogą stanowić element ciągu komunikacyjnego w połączeniu z chodnikiem górniczym typu CHG-bpw lub schodami typu SCHG-bpw.
 
Charakterystyka
Lekkie schody segmentowe typu LSS-bpw produkowane są z atestowanego profilu stalowego o powierzchni antypoślizgowej. W zakresie konstrukcyjnym schody LSS-bpw spełniają wymogi normy PN-80/M49060 "Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia - Wymagania".
Konstrukcja schodów LSS-bpw spełnia wymogi w odniesieniu do zgodności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz wykonania z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami techniki w zakresie BHP i funkcjonalności.
 
Dane techniczne
Produkowane przez BPW lekkie schody segmentowe typu LSS-bpw charakteryzują się lekką konstrukcją dostosowaną do warunków dołowych. Parametry techniczne pozwalają na zastosowanie schodów w wyrobiskach nachylonych powyżej 16o jako elementy antypoślizgowe pola przejściowego dla załogi.

Podstawowe parametry techniczne schodów SCHG-bpw:
- zalecany kąt nachylenia spągu 16o- 48o
- obciążenie siłą skupioną umieszczoną w środku długości stopnia - do 150kg
- segmenty schodów LSS-bpw produkowane są o szerokości 360mm i 500mm
- cechą podstawową schodów jest możliwość płynnej regulacji nachylenia każdego indywidualnego stopnia schodów w zależności od lokalnych warunków spągowych
- konstrukcja schodów umożliwia łatwą wymianę poszczególnych elementów w każdym miejscu schodów
- przenośne uchwyty technologiczne umożliwiają przytwierdzenie ciągu schodów do podłoża w dowolnym miejscu spągu.
Wzór schodów LSS zastrzeżony jest w urzędzie patentowym RP.
 

Segmentowy chodnik górniczy typu CHG-bpw
Przeznaczenie
Segmentowy chodnik górniczy typu CHG-bpw produkowany przez BPW przeznaczony jest do stosowania jako element ciągów komunikacyjnych w polach przejściowych wyrobisk górniczych o nachyleniu nie większym niż 20o.Chodnik typu CHG-bpw może stanowić element ciągu komunikacyjnego w połączeniu ze schodami stałymi typu SCHG-bpw lub lekkimi schodami typu LSS-bpw.
 
Charakterystyka
Segmenty chodnika górniczego typu CHG-bpw wykonane są z atestowanego profilu stalowego o powierzchni antypoślizgowej. Charakteryzują się lekką i zwartą konstrukcją dostosowaną do warunków dołowych.
Produkowany przez BPW chodnik górniczy typu CHG-bpw posiada pozytywną opinię Zakładu Badań Atestacyjnych CMG KOMAG w zakresie zgodności wykonania z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
W zakresie przepisów spełnia wymogi par.96 rozporządzenia MPiH z dnia 14.04.1995r. z póź. zm.
 
Dane techniczne
Segmenty chodnika górnizego typu CHG-bpw produkowane są w wersjach z poręczą boczną lub bez poręczy. Jego podstawowe parametry pozwalają na zastosowanie w różnych wyrobiskach np. transportowych jako element antypoślizgowy pola przejsciowego dla załogi.

Podstawowe parametry techniczno-ruchowe chodnika CHG-bpw:
- zalecany kąt nachylenia spągu 0 - 20o
- obciążenie jednostkowe powierzchni nośnej chodnika - 250kg/m2
- długość segmentu wynosi 1.25m lub 2.5m, szerokość 0.42m przy wysokości profilu nośnego 40mm
- połączenie segmentów zawiasem rurowym gwarantuje możliwość odchylenia ciągu komunikacyjnego od osi podłużnej o 6o oraz od osi poprzecznej do 20o (po wzniosie)
- zamocowane do końców każdego segmentu uchwyty technologiczne umożliwiają zabezpieczanie ciągu komunikacyjnego przed spełzaniem np. poprzez kotwienie do spągu
Wzór chodnika górninczego CHG zastrzeżony jest w urzędzie patentowym RP.
 

Podest roboczy typu GP-bpw
Przeznaczenie
Produkowany przez BPW podest roboczy typu GP-bpw stanowi postawowy element nośny pomostów roboczych przeznaczonych do wykonywania obudowy tymczasowej i ostatecznej w przodkach wyrobisk przygotowawczych drążonych kombajnami chodnikowymi oraz robotami strzałowymi, jak również na przebudowach wyrobisk górniczych.
Podest roboczy GP-bpw służy również do budowy pomostów i kładek w miejscach lokalnych nierówności spągów.
 
Charakterystyka
Podest roboczy typu GP-bpw produkowany jest z atestowanego profilu stalowego o powierzchni antypoślizgowej.
W zakresie konstrukcyjnym podesty GP-bpw spełniają wymogi normy PN-80/M-49060 "Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia - Wymagania" oraz normy BN-77/0414-12 "Przejścia nad urządzeniami transportu głównego - Zasady projektowania" w zakresie zgodności rozwązań konstrukcyjnych i technologicznych dla obciążeń użytkowych pomostów nie mniejszych niż niż 2.5kN/m2 powierzchni nośnej oraz ogólnych zasad techniki w zakresie BHP i funkcjonalności.
 
Dane techniczne
Produkowane przez BPW podesty robocze PG-bpw charakteryzują się mocną i zwartą konstrukcją. Parametry techniczne pozwalają na zastosowanie podestów przy wykonywaniu pomostów roboczych, pomostów przejściowych nad trasami transportu itp.
 
Podstawowe parametry techniczne podestów roboczych PG:
- obciążenie równomierne pomostu przy rozstawie punktów podparcia 3m wynosi 2,5kN/m2powierzchni nośnej,
- długość podestu do 3500mm, szerokość 300mm, wysokość profilu 70mm,
- każdy podest posiada na końcach od strony dolnej powierzchni wkładki drewniane antypoślizgowe zabezpieczające przed poślizgiem przy współpracy z metalowymi elementami konstrukcji pomostów,
-powierzchnia nośna podestu wykonana jest z ażurowego profilu zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo pracujących na nim osób bez względu na warunki otoczenia.
Wzór podestu roboczego PG zastrzeżony jest w urzędzie patentowym RP.
 

Kotew zasypowa "BPW-M"
Przeznaczenie
Produkowany przez BPW zespół elementów kotwy zasypowej BPW-M przeznaczony jest do stosowania zarówno w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, jak i na ich powierzchni.
Służy do mocowania maszyn i urządzeń do podłoża, zabezpieczenia spągów wyrobisk przed wypiętrzaniem, zabezpieczenia podłoża na powierzchni przed pęcznieniem i spełzaniem, stabilizacji łuków ociosowych, obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych.
 
Charakterystyka
Kotew zasypowa BPW-M należy do kotwi niekonwencjonalnych, służących do celów technologicznych, w związku z czym nie podlega dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych w trybie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.08.1994r.
Materiał z którego wykonany jest zespół elementów kotwi zasypowej BPW-M odpowiada wymogom stawianym kotwiom stalowym wklejanym zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MPiH z dnia 14.04.1995r. z póź. zm. Konstrukcja kotwi zasypowej BPW-M uzyskała pozytywną opinię Zakładu Badań Atestacyjnych CMG KOMAG w Gliwicach w zakresie zgodności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami techniki w zakresie BHP i funkcjonalności.
 
Dane techniczne
Produkowany przez BPW zespół elementów kotwi zasypowej typu BPW-M składa się z pręta nośnego (żerdzi), podkładki i głowicy stożkowej lub walcowej, która stanowi element zakleszczający się w otworze. Medium powodującym zakleszczanie się głowicy w otworze jest materiał sypki o odpowiedniej granulacji, np. piasek.
 
Zestaw kotwi zasypowej BPW-M posiada następujące parametry techniczne:
-żerdź kotwy produkowana jest z pręta żebrowanego lub gładkiego o średnicy 20mm i 22mm, ze stali w gatunku 34GS, St5 lub St35,
-długość pręta żerdzi zawiera się w granicach 800-3000mm,
-krytyczna siła rozciągająca dla żerdzi nie mniejsza niż 120kN,
-nośność zespołu kotwi BPW-M nie mniejsza niż 100kN.
W zestawie kotwi BPW-M zastosowano szereg rodzajów podkładek w zależności od zastosowania zestawu (mocowanie maszyn, kotwienie spągu) jak również innych elementów mocujących np. jarzma typu V-bpw do kotwienia łuków ociosowych.
Wzór kotwi zasypowej BPW-M zastrzeżony jest w Urzędzie Patentowym RP.
 

Jarzma typu V-bpw i KS-bpw
Przeznaczenie
Jarzma typu V-bpw i KS-bpw przeznaczone są do przykotwiania łuków obudowy wyrobisk korytarzowych oraz elementów stropnicowych wyrobisk technologicznych w zestawach z typowymi kotwami wklejanymi o średnicach 20mm i 22mm, gdzie stanowią element podtrzymujący np. łuk stropnicowy.Jarzma typu V-bpw współpracują z łukami i elementami obudowy wykonanymi z kształtowników V-25 i V-29, natomiast jarzma typu KS-bpw z elementami wykonanymi z kształtowników KS/KO-21.
 
Charakterystyka
Jarzma typu V-bpw i KS-bpw wykonane są z atestowanego kształtownika o profilu J i posiadają nośność nie mniejszą niż 250 kN. Spełniają one wymogi normy PN-87/G-15000/10 "strzemiona - badania wytrzymałościowe" w zakresie wytrzymałości na zginanie oraz w zakresie nośności."
 
Zastosowanie
Jarzma typu "bpw" współpracują z typowymi dopuszczonymi do stosowania w zakładach górniczych" , kotwami wklejanymi lub specjalnymi. Każde jarzmo stosowane jest z parą kotew o dowolnej długości. Specjalne wykonanie otworów technologicznych w jarzmach pozwala na zabudowę kotew pod dowolnym kątem w zależności od potrzeb.
Jarzma typu V-bpw i KS-bpw przeznaczone są do przykotwiania do stropu i ociosów elementów odrzwi górniczych obudów wyrobisk chodnik i technologicznych. Wraz z parą kotew zastępują tradycyjną obudowę podporową na skrzyżowaniach ścian eksploatacyjnych z chodnikami przyścianowymi. Stanowią również wzmocnienia i stabilizacji obudowy.
Zakład Wierceń i Kotwienia BPW oferuje również zestawy kotwiowe P-W/V-bpw i P-W/KS-bpw i w skład których wchodzi jarzmo typu V-bpw lub KS-bpworaz dwie pary kotew stalowych wklejanych o dowolnej długości.
Wzór jarzma V-bpw i KS-bpw zastrzeżony jest w Urzędzie Patentowym.
 
Projekt i prowadzenie: © 2006 S-net